Donkey Kong Country Theme

Mario Bros 1 Theme

Monkey Island

Super Mario World- Atlethic Theme

Yoshi’s Island Theme